HACCP/GHP/GMP/IMP

HACCP (Analiza Ryzyka i Krytyczne Punkty Kontroli)

HA-CCP

Analiza zagrożeń – postępowanie mające na celu ocenę zagrożeń na określonym etapie postępowania i stopień ryzyka wystąpienia określonego zagrożenia

Krytyczny punkt kontroli – surowiec, półprodukt, miejsce, operacja itp. w którym występuje duże ryzyko zagrożenia i można podjąć działania zapobiegawcze Jest to system uniwersalny, który może być zastosowany w każdym rodzaju produkcji wyrobów związanych z żywnością np.: półprodukty, opakowania.

HACCP jest systemem, który:

 • identyfikuje (te punkty w tych działach, gdzie może wystąpić ryzyko żywnościowe)
 • analizuje (punkty potencjalnego ryzyka żywnościowego w działaniach biznesu żywnościowego)
 • decyduje (które ze zidentyfikowanych punktów są krytyczne dla bezpieczeństwa żywności)
 • wdraża w życie skuteczne procedury kontroli i nadzoru w punktach krytycznych
 • opanowuje zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności
 • chroni interesy klienta (zapewnia produkcję bezpiecznej żywności)
 • chroni interesy producenta (umożliwia udowodnienie prawidłowego prowadzenia działalności)

Główne cele systemu HACCP:

 • zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
 • eliminacja zagrożeń powodujących psucie się żywności

Podstawą wprowadzenia jest spełnianie przez zakład wymogów GMP i GHP.

GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna)

 • działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający właściwą jakość zdrowotną żywności, zgodnie z przeznaczeniem
 • zbiór zasad dotyczących podstawowej działalności zakładu, których utrzymanie jest konieczne do uzyskania wyrobu o odpowiedniej jakości zdrowotnej

GHP (Dobra Praktyka Higieniczna)

 • działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, kótre muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności
 • system zapewniający utrzymanie higieny zakładu

Elementy GHP:

 • procedury zwalczania szkodników
 • procedury czyszczenia mycia i dezynfekcji

System GHP wymaga:

 • instrukcji utrzymania higieny pomieszczeń, maszyn, personelu, badań lekarskich, planów, szkoleń
 • wykonywania wszystkich czynności w produkcji żywności w warunkach zapewniających jej właściwą jakość zdrowotną
 • dokumentacji działań i ciągłych szkoleń personelu z zakresu higieny

Systemy GMP/GHP są punktem wyjścia do wdrażania innych systemów zapewnienia jakości, nie tylko HACCP

System zabezpieczeń przed szkodnikami który stosujemy oparty jest na zasadach zintegrowanej walki ze szkodnikami – IPM ( Integrated Pest Management – integrowane metody zwalczania szkodników) i jest zgodny z zasadami GMP/GHP i HACCP

Działając zgodnie z zasadami IPM i HACCP w pierwszej kolejności wybieramy zawsze metody, które są:

 • najmniej szkodliwe dla zdrowia ludzi,
 • najmniej szkodliwe dla środowiska;
 • zagwarantują trwałe rozwiązanie problemu;
 • nie wymagają zastosowania pestycydów.
 • są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarnymi